بستن

اعضاء هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت

اعضاء هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت به تفکیک گروه های آموزشی می باشد

گروه برق و کامپیوتر

گروه عمران و معماری

گروه مکانیک

گروه تربیت بدنی

گروه طراحی لباس

تعداددر سالهای متفاوت

#اعضاء_هیئت_علمی گروه برق و کامپیوتر

گروه برق – کامپیوتر موسسه آموزش عالی وحدت  در سال 1390 تاسیس گردید. این گروه شامل 2 عضو هیات علمی با رتبه استادیار و یک دانشجوی دکتری و یک مربی می باشد

بهزاد مولوی قلعه نی

گروه کامپیوتر
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

امیر علی مهاجرپور

گروه برق (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

دکتر حمیدرضا ایمانی

گروه برق
مرتبه علمی استادیار
ورود به صفحه شخصی

دکتر هادی صفری فارمد

گروه برق
مرتبه علمی استادیار
ورود به صفحه شخصی

#اعضاء_هیئت_علمی گروه عمران و معماری

گروه برق – کامپیوتر موسسه آموزش عالی وحدت  در سال 1391 تاسیس گردید. این گروه شامل یک عضو هیات علمی با مرتبه علمی استاد و یک عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار و 2 عضو هیئت علمی با مرتبه مربی می باشد

محمد عزیر کیانی

گروه معماری
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

الهام حسینی محراب

گروه عمران (دانشجوی دکتری)
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

دکتر جلیل ابریشمی

گروه عمران
مرتبه علمی دانشیار
ورود به صفحه شخصی

دکتر شهناز دانش

گروه عمران
مرتبه علمی استاد تمام
ورود به صفحه شخصی

#اعضاء_هیئت_علمی گروه مکانیک

گروه مکانیک موسسه آموزش عالی وحدت  در سال 1393 تاسیس گردید. این گروه شامل دو عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار و یک عضو هیات علمی با مرتبه مربی می باشد

دکتر سعید باغدار حسینی

گروه مکانیک
مرتبه علمی استادیار
ورود به صفحه شخصی

دکتر وحید برزنونی

گروه مکانیک
مرتبه علمی استادیار
ورود به صفحه شخصی

احسان کوهی

گروه مکانیک (دانشجو دکتری)
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

#اعضاء_هیئت_علمی گروه طراحی لباس

گروه طراحی لباس موسسه آموزش عالی وحدت  در سال 1396 تاسیس گردید. این گروه شامل سه عضو هیات علمی با مرتبه علمی مربی می باشد

بتول دادخواه

گروه طراحی لباس
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

مرضیه ورزگانی

گروه طراحی لباس
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

شهلا احدی

گروه طراحی لباس
مرتبه علمی مربی
ورود به صفحه شخصی

#News News & Events

Discover how to anticipate and adapt to the latest trends and digital

قائم مقام و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی وحدت از

صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات

گاهنامه وحدت

صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات

خرداد

08

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

مقابله با بحران آب و

خرداد

08

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

پیشرفت های ما در امکانات

خرداد

08

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

کمک به تغییر بهتر جهان