بستن

کارکنان و مسئولین اداره آموزش موسسه آموزش عالی وحدت

سارا حسینی

مدیریت آموزش

آرزو زمردی

انفورماتیک

زهرا میرزایی

امور برنامه کلاسی

سمیرا بهرامی

روابط عمومی

ساعات کاری اداره آموزش

شنبه 8 صبح الی 12 ظهر
یک شنبه 8 صبح الی 14 ظهر
دو شنبه 8 صبح الی 14 ظهر
سه شنبه 8 صبح الی 14 ظهر
چهار شنبه 8 صبح الی 14 ظهر