بستن

حوزه مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی وحدت

برنامه های فرهنگی

برنامه های فرهنگی

اطلاعات بیشتر

قرآن و عترت

قرآن و عترت

اطلاعات بیشتر

آیین نامه بازدیدهای دانشجویی

آیین نامه بازدیدهای دانشجویی

اطلاعات بیشتر

مرکز مشاور سلامت

مرکز مشاور سلامت

اطلاعات بیشتر

دانشجویی

مدیریت فرهنگی موسسه آموزش عالی وحدت

پیمایش فرهنگی و رشد فرهنگ دانشجویی، کار مهم و اصلی این حوزه است، باور دارم که وظیفه من، به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه وحدت این است که در مسیر توسعه داخلی و ارتقای سطح فرهنگی دانشجویان و حتی کل منطقه تربت جام تلاش کنم.

برنامه های فرهنگی موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

 برنامه مهر ماه
 برنامه آبان ماه
 برنامه آذر ماه
 برنامه دی ماه
 برنامه بهمن ماه
 برنامه اسفند ماه

امور دانشجویی (صندوق رفاه دانشجویان)