بستن

پیوند های سریع دسترسی به قوانین و آیین نامه های پژوهشی دانشگاه

آیین نامه ترفیع اعضا هیئت علمی

دانلود آیین نامه ترفیع اعضا هیئت علمی
بیشتر

فرم درخواست چاپ کتاب مستخرج از رساله

فرم درخواست چاپ کتاب مستخرج از رساله
بیشتر

آئین نامه پرداخت تشویقی طرح ها

آئین نامه پرداخت تشویقی طرح ها

بیشتر

فرم داوری و ارزشیابی کتاب تالیف

دانلودفرم داوری و ارزشیابی کتاب تالیف
بیشتر

آیین نامه چاپ کتاب اعضا هیئت علمی

دانلود آیین نامه چاپ کتاب اعضا هیئت علمی

بیشتر

فرم درخواست چاپ کتاب

دانلود فرم درخواست چاپ کتاب
بیشتر

فرم ترفیع اعضا هیئت علمی

فرم ترفیع اعضا هیئت علمی

بیشتر

کاربرگ ارزشیابی عضو هیئت علمی

کاربرگ ارزشیابی عضو هیئت علمی
بیشتر

فرم داوری و ارزشیابی کتاب ترجمه

دانلودفرم داوری و ارزشیابی کتاب ترجمه
بیشتر

تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی
بیشتر

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir