خلاصه وضعیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی

شهلا احدی

سوابق آموزشی

ردیف

نام محل تدریس

عنوان/عناوین درس

تاریخ شروع تدریس

تاریخ پایان تدریس

تلفن محل تدریس

آدرس

1

دانشگاه فنی وحرفه ای زاهدان

1-طراحی الگو2-دوخت3-درجه بندی پوشاک

مهر97

بهمن 97

05433230288

زاهدان بهشتی 30

2

دانشگاه فنی وحرفه ای زاهدان

1رنگ درطراحی لباس 2-الگوودوخت کودک 3-سوزن دوزی سنتی 4تاریخ لباس

بهمن 97

خرداد98

05433230288

زاهدان بهشتی 30

مقاله علمی و پژوهشی

 

ردیف

نام مقاله

نام نشریه

اعتبار( نمایه) نشریه

 

IF

(در صورتیکه JCR   باشد)

اسامی نویسندگان مقاله  (نویسنده مسئول با علامت # مشخص شود)

تاریخ چاپ

1

ماهیت لباس و دوخت

 

isi

 

مجیداسدی فارسانی شهلا احدی

1397