بستن

سند چشم انداز

موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سال 1387
در سال 1387 پيشنهاد تأسيس دانشگاه غيرانتفاعي تربت جام توسط دكتر محمد حسيني به وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارائه شد
سال 1389
پس از طي مراحل اداري نهايتاً موافقت اصولي ايجاد دانشگاه در سال 1389 انجام و پس از آن ساختماني در ميدان قدس تربتجام براي مدت يك سال اجاره و به وزارت علوم براي ايجاد رشته پيشنهاد شد
سال 1390
پس از طي مراحل نام دانشگاه وحدت در دفتر آزمون سال 92 از كارداني به كارشناسي قرار گرفت. ضمناً با هماهنگي وزارت علوم زميني به مساحت 3 هكتار در محل مناسب خريداري شد
سال 1390
سرمايه گزاري اوليه دانشگاه يك ميليارد تومان پيشبيني شد كهاین مبلغ به 200 سهم پنج ميليون توماني تقسيم شد
اواسط سال 1387
اوایل سال 1389
مهر سال 1390
آذر سال 1390

وضعیت اولیه سهام

ماموریت و اهداف پایه ای موسسه آموزش عالی وحدت

اهداف فرهنگی

نقش موثرموسسه در حفظ وارتقاي هويت اسلامي و فرهنگي جامعه وارتباط عميق با ارزشها وآرمان هاي نظام جمهوري اسلامي ايران. تربيت نيروي انساني مومن، خلاق، آزادانديش توانمند، كارآفرين و برخوردار از اعتماد به نفس و فضايل اخلاقي و معنوي براي حوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي ومديريتي.

اهداف علمی

توليد، ترويج وكاربردي كردن دانش باتاكيد بر تعامل هوشمندانه با دانش جهاني و نو انديشي علمي. نقش مؤثرموسسه درنظام سياستگذاري و مديريت منطقه تربت جام براي تسهيل وتسريع فرايندتوسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي منطقه. پاسخگويي موسسه به نيازهاي ساير بخشهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي

درافق اين چشم انداز، موسسه آموزش عالي وحدت ،داراي ويژگي هاي زير خواهدبود

چشم انداز موسسه آموزش عالی وحدت

با اتكا به قدرت لايزال الهي و در پرتو جهاد علمي، مديريت هوشمند، خلاق وراهبردي و در مسير تحقق تمدن اسلامي و ايراني در سال 1420 موسسه آموزش عالي وحدت در رديف بهترين موسسات آموزش عالي استان خراسان رضوي قرار خواهد گرفت. این موسسه توانايي رقابت با ساير موسسات اين استان را خواهد داشت و در زمينه برقراري ارتباط موثر بين موسسه و صنعت در منطقه بزرگ تربت جام، تايباد، باخرز و صالح آباد پيش قدم خواهد بود تا از اين طريق بتواند در اشتغال زايي براي جوانان از طريق آموزش هاي فني ، اصولي و كاربردي و در نهايت در رفع محروميت از اين منطقه مهم و مرزي نقش كليدي را ايفا كند.

موضوعات راهبردی موسسه آموزش عالی وحدت

ارتقا هويت اسلامي وفرهنگي

تحقق موسسه اسلامي براساس دستورات قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و اهل بيت(ع) ، نظريه مهدويت و اصل ولايت فقيه.تعميق معارف ديني و مباني جمهوري اسلامي ايران. زمينه سازي براي اشاعه وتعميق ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي ايران. غنا بخشي به علوم انساني بر اساس تعاليم حيات بخش اسلام.

کارکنان

حفظ و جذب هيأت علمي و محققان مومن و متعهد به ارزشهاي نظام جمهوري اسلامي ايران و برخوردار از توانمندي هاي متناسب با استانداردهاي ملي و بين المللي. جذب وحفظ كاركنان متدين، توانمندو برخورداراز تعهد سازماني.

نظام سياستگذاري،تصميم گيري و مديريت موسسه

نظام مديريتي برخوردار از نگرش راهبردي، الگوي ذهني پويا ،خلاق ، نوآور وپاسخگو براي ارتقاي توان موسسه. ارتقاي نظام برنامه ريزي موسسه براي بهبود شفافيت ،پاسخگويي، اثربخشي وكارآيي اداره موسسه. الگوي مديريت مشاركتي مبتني بر همكاري هيات علمي،دانشجويان ،كاركنان ومديران سطوح مختلف موسسه.

كيفيت آموزش

ايجاد محيط يادگيري عميق براي ايجاد تجربه يادگيري منحصر به فردكه درآن دانشجوبه عنوان نقش آفرين اصلي عرصه دانش ،متدين،مسووليت پذير،يادگيرنده، نقاد ، نوآور وكارآفرين است. به روز كردن محتوي، فرايندهاي آموزشي و برنامههاي درسي براي ارتقاي دانش ، مهارت وصلاحيت حرفه اي مورد نيازدانش آموختگان ورشدفرهنگ يادگيري مادام العمر

نظام مديريت مالي

تنوع بخشي به منابع مالي موسسه. بهره مندي از سنت ارزشمند وقف و استفاده ازسرمايه هاي افراد خير. ايجاد نظام مديريت مالي راهبردي قادر به توسعه فعاليت هاي آموزشي ،پژوهشي و فرهنگي و ارتقاي امكانات و تجهيزات موسسه.

فضاي موسسه

ارتقاي زير ساختهاي كليدي، به روز كردن تجهيزات و امكانات مناسب براي تحقق موسسه برتردرسطح ملی، ارتقاي روحيه اعتماد به نفس ونشاط، اميد به آينده ،خلاقيت و مسووليت پذيري منابع انساني، ارايه خدمات رفاهي مناسب به اعضاي هيات علمي،كاركنان ودانشجويان

منابع انساني

اهتمام به اصل پرورش همراه با آموزش براي تربيت منابع انساني به عنوان شهروندان جامعه اسلامي و توانمند براي عرصههاي مختلف فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي كه قادر به درک وتحليل عميق مسايل، تعامل هوشمندانه در جامعه و توان خطرپذيري باشند. پرورش دانشجويان برترو استعدادهاي درخشان براساس يك فرايند مبتني بر عدالت.

ارتباط با جامعه

معطوف كردن فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي به ارتقاي كيفيت زندگي مردم. جهت گيري آموزش وپژوهش به سمت حل مسايل ومشكلات فعلي وآتي جامعه. انتشارمستمر نتايج فعاليتهاي پژوهشي در سطوح ملي. همكاري در ايجاد بسترهاي لازم براي تحقق عدالت اجتماعي. ارتباط نظام مند بادانش آموختگان موسسه

آدرس دانشگاه

ایران، استان خراسان رضوی، تربت جام، کیلومتر 1 جاده تربت جام-مشهد

تلفن تماس

051-52547001-3

صندوق الکترونیک

info@vahdat.ac.ir