بستن

دکتر جعفر عبادی

ریاست موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد