بستن

شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت

اعضاء شورای پژوهشی موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

0
نشست برای توسعه پژوهشی دانشگاه
0
مصوبه اجرایی

بهزاد مولوی قلعه نی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه کامپیوتر در شورای پژوهشی

دکتر حمیدرضا ایمانی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه برق در شورای پژوهشی

دکتر احسان کوهی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه مکانیک در شورای پژوهشی

دکتر الهام حسینی محراب

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه شهرسازی در شورای پژوهشی

سیده سارا حسینی

مدیریت آموزش موسسه آموزش عالی وحدت

دکتر هادی صفری

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه برق در شورای پژوهشی

بتول دادخواه

عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی وحدت، نماینده گروه کامپیوتر در شورای پژوهشی

دکتر سعید صباغیان

معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی وحدت

#News News & Events

Discover how to anticipate and adapt to the latest trends and digital

قائم مقام و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی وحدت از

صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات

گاهنامه وحدت

صفحه اصلی درباره موسسه پذیرش دانشجو تاریخچه و سوابق افتخارات

خرداد

07

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

مقابله با بحران آب و

خرداد

07

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

پیشرفت های ما در امکانات

خرداد

07

3:00 بعد از ظهر - 5:00 بعد از ظهر موسیقی و هنر

کمک به تغییر بهتر جهان