بهزاد مولوی قلعه نی

مهندس بهزاد مولوی قلعه نی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

مهندس بهزاد مولوی قلعه نی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

مهندس بهزاد مولوی قلعه نی عضو هیئت علمی گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سوابقکتب و مقالاتکنفرانس های داخلی و خارجیتماس
  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات- گرایش امنیت شبکه از دانشگاه امام رضا (ع) مشهد

مقالات:

[۱] B.Molavi, etal ; “An efficient access control model for wireless sensor Network”; International journal of computer since

[۲] B.Molavi, etal; ” A Survey on Factors Affecting Iran’s Fuel Rationing Smart Card User Acceptance and Security”; journal of computer since in Cornell university of USA

کتاب:

بهزاد مولوی، میلاد سلطانی، “امنیت شبکه کامپیوتری”، انتشارات ارسطو

[۱] B.Molavi etal; “Access contol model in wireless sensor network”; Imam hossin university Iran Security Community Tehran

[۲] B.Molavi etal; “Access control model based ECC”; ۱۶ th Iranian Electrical National Conference

[۳] H.Bashirpor, B.Molavi; “A Broadcast Authority in wsn”; ۱۶ th Iranian Electrical National Conference

[۴] B.Molavi, M.Soltani; “Attack to fan access control model in wsn”; Iranian Electrical National Conference IAU of bandargaz branch

[۵] B.Molavi, M.Soltani;”Attack to zu access control model in wireless sensor”; Iran Security Community 9th

[۶] B.Molavi, M.Soltani; “Provide a secure voting system based ECC”; Iran National Conference Golestan

[۷] B.Molavi, M.Soltani; “Non-tracking voting system based ECC”; Oxford University Conference UK

[۸] B.Molavi, M.Soltani; “Hierarchical access control model in medical system based ECC”;Iranian Electrical National Conference Golestan

[۹] B.Molavi, “Group access control model in base station”; ۸th International Conference Tehran Milad tower

  • Behzad_molavi2006@yahoo.com