جناب آقای دکتر وحید محمدی

جناب آقای دکتر وحید محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزش موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

جناب آقای دکتر وحید محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزش موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

جناب آقای دکتر وحید محمدی عضو هیئت علمی گروه علوم ورزش موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

سوابق تحصیلیتجارب شغلیفعالیت های پژوهشیفعالیت های اجتماعیتماس
  • دکتری آسیب شناسی ورزش و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی
    • ….
  • ..
  • …@gmail.com