آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ ۲۳ مهر ۹۱

آیین‌نامه آموزشی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مورخ ۲۳ مهر ۹۱

آیین‌نامه آموزشی جهت دانشجویان ورودی سال ۹۱ و ۹۲

با سلام:

احتراماً به پیوست آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته که در جلسه ۸۰۳ مورخ ۸/۵/۹۱ شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.

۲-۱۱) درس جبرانی: درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا مهارت دانشجو، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

۲-۱۹) دانشجو: فرد پذیرفته‌شده ایی است که در مهلت مقرر و بر اساس ضوابط و مقررات جاری، در ((موسسه)) ثبت‌نام می‌کند.

۲-۲۰) دانش‌آموخته: فردی است که یکی از دوره‌های تحصیلی را با موفقیت به پایان برساند و برابر ضوابط معین، گواهی یا مدرک تحصیلی مربوط را دریافت کند.

ماده ۴: هرسال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و به انتخاب موسسه یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزش و دو هفته امتحانات پایانی و دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش و یک هفته امتحانات پایان دوره است.

تبصره: در ارائه دروس دوره تابستان، دروس مهارتی اولویت دارند.

ماده ۵: آموزش در ((موسسه)) مبتنی بر نظام واحدی است.

ماده ۷: دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی ۶ واحد است.

تبصره ۱: اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل ۱۷ باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را اخذ نماید.

تبصره ۲: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند صرف‌نظر از معدل کل (کمتر از ۱۰ نباشد) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ نماید.

تبصره ۳: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر ۸ واحد درسی باقی‌مانده باشد. می‌تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.

تبصره ۴: واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (به‌جز آخرین نیمسال تحصیلی) به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد. درصورتی‌که واحدهای انتخابی یا باقیمانده دانشجو در پایان نیمسال، بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو (به تشخیص ((موسسه))) به کمتر از ۱۴ واحد درسی برسد، این نیمسال به‌عنوان یک نیمسال تحصیلی کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود، (اما به‌منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.)

ماده ۸: درصورتی‌که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد، می‌تواند آن دروس را به‌صورت معرفی به استاد بگذراند.

تبصره: درصورتی‌که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید (با رعایت تبصره ۳ ماده ۷) از ۸ واحد درسی تجاوز نماید.

ماده ۹: چگونگی و ترتیب ارائه کلیه دروس هر دوره با رعایت پیش‌نیاز (تقدم و تأخر) دروس (طبق برنامه درسی مصوب) بر عهده شورای آموزشی گروه است.

تبصره: دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی، از رعایت مقررات مربوط به‌پیش نیاز (تقدم و تأخر) دروس معاف است.

ماده ۱۰: تعداد واحدهای جبرانی برای رشته‌های غیر مرتبط در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۶ واحد و برای دوره‌های کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد هست. نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می‌شود.

ماده ۱۱: تحصیل دانشجو در هر زمان و فقط در یک دوره و یک رشته تحصیلی امکان‌پذیر است.

تبصره: تحصیل همزمان دانشجویان ((برگزیده علمی)), تابع ضوابط مصوب ((وزارت)) است.

ماده ۱۲: برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم درباره موارد حذف، اضافه و حذف اضطراری دروس بر عهده شورای آموزشی موسسه است.

تبصره: در شرایط خاص، حذف کلیه دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست کتبی دانشجو و تائید شورای آموزشی موسسه تا قبل از شروع امتحانات امکان‌پذیر است.

ماده ۱۳: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵/۲ سال و در دوره‌های کارشناسی پیوسته ۵(پنج) سال است.

ماده ۱۵: حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

تبصره: اگر دانشجو در درسی بیش از ۱۶/۳ جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد، با تشخیص شورای آموزشی موسسه، آن درس حذف می‌شود.

ماده ۱۶: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف آموزشی – پژوهشی و نتایج امتحانات میان نیمسال و پایان نیمسال انجام می‌گیرد.

تبصره ۱:  مرجع ارزیابی دانشجو در هر درس، مدرس آن درس است.

تبصره ۲: برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس نظری، الزامی است.

ماده ۱۷: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به‌صورت عددی از صف تا بیست (۲۰_۰) هست.

تبصره ۲: دانشجویی که به نمره ارزیابی درس، تقاضای تجدیدنظر داشته باشد، می‌تواند ظرف مدت یک هفته از تاریخ اعلام نمره، تقاضای تجدیدنظر کتبی خود را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم کند. مدرس هر درس نیز موظف است، ظرف مدت یک هفته، از تاریخ دریافت تقاضای تجدیدنظر دانشجویان، به اعتراضات دانشجویان رسیدگی و اشتباهات احتمالی را برطرف و نمره قطعی را به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط اعلام کند.

تبصره ۳: نمرات دروس تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه درسی مصوب توأم با تکلیف پژوهشی ارائه می‌شود، درصورتی‌که به تشخیص مدرس و تائید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می‌شود. نمره ناتمام باید حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج (۴۵) روز از تاریخ پایان امتحانات، با رعایت مهلت‌های مذکور در تبصره ۲ این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.

تبصره ۴: نمره درس پس از قطعی شدن، غیرقابل تغییر است.

ماده ۱۸: حداقل نمره قبولی در هر درس ۱۰ است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد.

تبصره: دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال‌های بعدی دروس فوق را با حداقل نمره ۱۴ بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می‌شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد.

ماده ۱۹: چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از ۱۲ باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط، در نیمسال بعد (جز در آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از ۱۴ واحد درسی را ندارد.

ماده ۲۰: حداکثر نیمسال‌های مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته ۳ نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو ۱۲ یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می‌تواند تا زمانی که در نیمسال‌های بعدی مشروط نشود، به تحصیل ادامه دهد، در غیر این صورت، از تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۲۱: دانشجو می‌تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تبصره ۱: ((موسسه)) می‌تواند با رعایت سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو، نسبت به صدور مرخصی تحصیلی وی تصمیم بگیرد.

ماده ۲۲: دانشجویان مشمول تحصیل رایگان، در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند.

ماده ۲۳: عدم ثبت‌نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی (بدون کسب اجازه از موسسه) انصراف از تحصیل محسوب می‌شود.

تبصره: تصمیم‌گیری در مورد بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل بر عهده شورای آموزشی موسسه است.

ماده ۲۴: دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد، باید درخواست انصراف خود را به اداره آموزش ((موسسه)) تسلیم کند. این دانشجو مجاز است، فقط برای یک‌بار تا شروع نیمسال بعدی، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. در غیر این صورت، پس از تقاضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می‌شود.

ماده ۲۹: دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذار نده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل‌سازی می‌شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می‌شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هریک از آن دروس کمتر از ۱۲ نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته‌شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می‌ماند.

ماده ۳۰: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره قطعی درس دانشجو در آموزش موسسه ثبت می‌شود.

ماده ۳۱: به دانشجویی که کلیه واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل ۱۲ گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می‌شود.

تبصره: درصورتی‌که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به ۱۲ برساند، تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می‌شود تا با اخذ مجدد حداکثر ۲۰ واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل ۱۲ برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیر این صورت از تحصیل محروم می‌شود.

ماده ۳۲: درصورتی‌که تعداد واحدهای گذرانده شده دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته، برابر یا بیشتر از واحدهای موردنیاز دوره کاردانی با معدل نمره ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک کاردانی در همان رشته دریافت کند. در غیر این صورت به دانشجوی مذکور و همچنین به دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کاردانی، فقط یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده با درج نمرات و معدل کل داده خواهد شد.

تبصره ۱: درصورتی‌که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای موردنیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می‌تواند دروسی که دانشجو با نمره ۱۲ یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.

تبصره ۲: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف‌نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته و یا مجری بودن ((موسسه)) محل تحصیل دانشجو انجام می‌گیرد.

ماده ۳۳: این آیین‌نامه حاوی اصول و ضوابط کلی حاکم بر دوره کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است و ((موسسه)) موظف است، شیوه‌نامه‌های اجرایی مربوط را صرفاً در چارچوب مفاد آیین‌نامه تدوین و ضمن اطلاع‌رسانی اجرا نماید.

ماده ۳۴: هرگونه تفسیر مفاد این آیین‌نامه و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی ((وزارت)) است.

ماده ۳۵: این آیین‌نامه در ۳۵ ماده و ۲۶ تبصره در جلسه ۸۰۳ مورخ ۸/۵/۹۱ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسید و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است و کلیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام می‌شود.

 

با برچسب: , , , ,
منتشر شده در آموزش, اخبار و اطلاعیه ها, امور دانشجویی, رشته های تحصیلی, ضوابط و آیین نامه ها, گروههای آموزشی, همه مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

سه × 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.