سوابق

معاون وزير صنايع

وزارت صنايع

وزارت صنايع

سال 1361

معاون وزیر آموزش

آموزش و پرورش

آموزش و پرورش

سال 1361

نماینده مجلس

مجلس

مجلس

سال 1372

استاد امیر کبیر

دانشگاه امیر کبیر

دانشگاه امیر کبیر

سال 1380