رشته های تحصیلی و مقاطع آن در موسسه آموزش عالی وحدت

دکتر قدسی استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افراز را معرفی می کنند

در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته

مهندسی کامپیوتر بستن
دکتر فریدونیان استاد دانشگاه برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی رشته مهندسی برق گرایش قدرت را معرفی می کنند

در مقاطع کارشناسی ارشد (سیستم های قدرت) کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (قدرت) و کاردانی پیوسته (برق صنعتی)

مهندسی برق بستن
دکتر کیارش دولت شاهی استاد دانشگاه صنعتی شریف از رشته عمران می گوید

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  و کاردانی پیوسته 

مهندسی عمران بستن
قسمت هایی از صحبت ها در رابطه با مهندسی معماری عابد کسائی، مدیرعامل شرکت معماری باستان

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  و کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

مهندسی معماری بستن
قسمت هایی از صحبت ها ی مسعود گوهری منش در رابطه با مهندسی مکانیک

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  و کاردانی پیوسته 

مهندسی مکانیک بستن
گرایشهای رشته تربیت بدنی استاد فراهانی در برنامه صعود

کارشناسی پیوسته 

علوم ورزش بستن
شاخه های رشته طراحی لباس

کارشناسی پیوسته 

طراحی لباس بستن