هادی صفری

هیئت علمی گروه برق با مرتبه علمی استادیار

حمیدرضا ایمانی

هیئت علمی گروه برق با مرتبه علمی استادیار

جلیل ابریشمی

هیئت علمی گروه عمران با مرتبه علمی دانشیار

شهناز دانش

هیئت علمی گروه عمران با مرتبه علمی استاد تمام

سعید باغدار حسینی

هیئت علمی گروه مکانیک با مرتبه علمی استادیار

احسان کوهی

هیئت علمی گروه مکانیک با مرتبه علمی مربی

وحید برزنونی

هیئت علمی گروه مکانیک با مرتبه علمی استادیار

بهزاد مولوی قلعه نی

هیئت علمی گروه کامپیوتر با مرتبه علمی مربی

مرضیه ورزگانی

هیئت علمی گروه طراحی لباس با مرتبه علمی مربی

الهام حسینی محراب

هیئت علمی گروه عمران با مرتبه علمی مربی

غلام رسول محمدرحیمی

هیئت علمی گروه تربیت بدنی با مرتبه علمی استادیار

جواد زارعی

هیئت علمی گروه تربیت بدنی با مرتبه علمی استادیار

بتول دادخواه

هیئت علمی گروه طراحی لباس با مرتبه علمی مربی

شهلا احدی

هیئت علمی گروه طراحی لباس با مرتبه علمی مربی

امیرحسین مهاجرپور

هیئت علمی گروه برق با مرتبه علمی مربی