اصلاحیه برنامه امتحانی پایان نیمسال جاری (به صورت غیرحضوری)